Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3981 f6b7
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaDzessik Dzessik
2492 0963
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaDzessik Dzessik
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viadeeper deeper
3359 e199
Reposted frompeper peper viajeannee jeannee
1699 ef43
Reposted fromiamstrong iamstrong viakeeplooking keeplooking
5462 cd1b
Reposted fromink ink viabajaderra bajaderra
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
2877 6382 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabody-and-soul body-and-soul
3890 e7ca 500
Reposted fromrol rol viabody-and-soul body-and-soul
8147 ab9c 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viamefir mefir
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
0960 fe74 500
And I, well, if I ever caused you trouble...
Oh, no, I never meant to do you harm.
— Coldplay
Reposted bymruugaa mruugaa
Herbata czarna myśli rozjaśnia.
— SDM
Reposted byarancioneblahblahblahblahteberlash
1631 74ad 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl