Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.
~Carl Gustav Jung
Reposted fromsummermind summermind

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viaabeille abeille
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted bydlaczegoniezoimyszkaminniexannabelleniskowoniskowospokodamadancingwithaghostfreewaymagolek22
Uciec przed innymi, uciec przed sobą. Ja też uciekłam - i to z powodzeniem - ale za każdym razem, gdy patrzyłam na to brudne niebo, chciałam wracać w moje rodzinne strony.
— Laurell K. Hamilton
Reposted byx-raymarcepanina
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viazupson zupson
1212 8c1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabeille abeille
3981 f6b7
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaDzessik Dzessik
2492 0963
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaDzessik Dzessik
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viadeeper deeper
3359 e199
Reposted frompeper peper viajeannee jeannee
1699 ef43
Reposted fromiamstrong iamstrong viakeeplooking keeplooking
5462 cd1b
Reposted fromink ink viabajaderra bajaderra
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
2877 6382 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabody-and-soul body-and-soul
3890 e7ca 500
Reposted fromrol rol viabody-and-soul body-and-soul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl